From left to right: Mikhail Baryshnikov, Martha Graham, Rudolf Nureyev, and Maya Plisetskaya. October 6, 1987.